• 1000 sources (27,3 cm X 36,8 cm) - LIU Shu-Tsin © 劉淑卿 - 2009
  • Quiétude apparente (34 cm X 54 cm) - LIU Shu-Tsin © 劉淑卿 - 2010
  • Métamorphose (33,5 cm X 53,5 cm) - LIU Shu-Tsin © 劉淑卿 - 2010
  • Là-bas existe... (54 cm X 74 cm) - LIU Shu-Tsin © 劉淑卿 - 2011
  • Impériale énergie (73,7 cm X 53,7 cm) - LIU Shu-Tsin © 劉淑卿 - 2010
  • Ternaire (74 cm X 54 cm) - LIU Shu-Tsin © 劉淑卿 - 2011